STRONA GŁÓWNA >> Polityka prywatności

Nota dotycząca Ochrony Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest LEGALI Kancelaria Adwokacka adw. Monika Frankowska-Krysiak z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 4/4, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 61563, NIP 644 299 97 94.

2. Nie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod e-mailem rodo@legali.pl ; pod numerem telefonu 32 782 25 77; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane na dane kontaktowe podane na stronie internetowej www.legali.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) przesłania materiałów i wycen niezbędnych do zawarcia umowy – na podstawie zainteresowania naszą usługą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c) wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

di) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

dii) w celach statystycznych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

diii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

div) badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

dv) przeprowadzenia procesu rekrutacji po zgłoszeniu się użytkownika, na podstawie obowiązku prawnego administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);

dvi) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, co oznacza, że w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł procesować żądania zgłoszonego przez Użytkownika (np. nie otrzyma on odpowiedzi na przesłane zapytanie, nie otrzyma newslettera, oferty, nie weźmie udziału w rekrutacji).

7. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi

8. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

9. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail rodo@legali.pl żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.legali.pl; a także pod numerem telefonu 32 782 25 77; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

11. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane przetwarzającym je na zlecenie, podmiotom świadczącym usługi w zakresie usług prawnych, księgowych, informatycznych i internetowych, agencjom marketingowym, partnerom handlowym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych oraz oświadcza, że dostęp do jego baz danych posiadają jedynie osoby upoważnione.

14. Osoby odwiedzające www.legali.pl mogą przeglądać stronę internetowe bez podawania danych osobowych.

15. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

16. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.